2003/2/5  #14


angobun sonoyon


Daihonei ni houkokusu.
ware subete no cyouhoukatudou wo oe koreyori
hongoku ni muke tensin su.
Daihonei ha kisyakaiken no jyunbi wo totonoe kore wo matareri.


MASTER