2003/1/1  #13


Angoubun sonosan


Daihonei ni houkokusu.
Sinnen Akemasite Omedetougozaimasu.
Gasyou. Geisyun. Kingasinnen.
Hatuyuki. Hatuyume. Hatuhinode.
Kadomatu. Oseti ni Kagamimoti.
nani ha nakutomo Himehajime.
Kotosimo yorosiku onegaiitasimasu.

MASTER