2002/12/25  #12


Angoubun Sononi


Daihonei ni houkokusu.
Ware eikokusyukujyo no sinsitu ni totugeki
wo kankouseri.
Sikasi toki sudeniosoku eikokusyukujyo ha eikokusinsi to
jyouba no kunren wo sesimetari!
Genzai jyagaimo butai no moukou ni ai kaimetu sunzen.
Daihonei ha sikyuu kome to miso okuraretasi.

PS Merry Christmas! and MINASAMA YOI OTOSIWO!


MASTER