2002/11/15  #11


angobun sonoiti


daihonei ni houkokusu
ware eikokuni buji sennyu seri.
hitobito ha ninjyou ni atuku
buttuka to makura no takakarisikoto fujiyama no gotosi.
ware sakusenkoudou ni hairubeku koreyori jyosiryou ni totugekisu.
daihonei ha houkoku wo matareri.

MASTER